Všeobecné zmluvné podmienky

Základné pojmy

Prevádzkovateľ:

Bajtis, s.r.o., Mierová 1/715, 990 01 Veľký Krtíš,
IČO: 463 107 46, DIČ: 2023324633, IČ DPH: SK2023324633
spoločnosť zapísaná v OR okr. súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č.20697/S

Stránka:

www.inzerujzdarma.sk

Služba:

Online inzertné služby, ktoré Prevádzkovateľ poskytuje na sprostredkovanie ponuky a dopytu tovarov a služieb medzi Používateľmi.

Používateľ:

 1. Súkromný inzerent – fyzická osoba predávajúca svoj súkromný majetok
 2. Firemný inzerent – fyzická alebo právnická osoba využívajúca inzertný predaj predmetov svojej obchodnej činnosti
 3. Kupujúci – fyzická alebo právnická osoba využívajúca Stránku na vyhľadávanie inzerátov vrátane použitia Doplnkových služieb, kúpu tovarov / služieb a s tým súvisiace služby ako napr.  kontaktovanie Súkromných inzerentov a Firemných inzerentov a ostatné.

Všeobecné zmluvné podmienky sú záväzné pre všetky inzeráty na www stránke. Prevádzkovateľ poskytuje Používateľom službu na základe všeobecných podmienok, obchodných podmienok, podmienok inzercie ktoré môžu byť doplnené, zmenené, alebo inak upravené bez toho, aby o tom Používateľov upovedomil.

Služba na www.inzerujzdarma.sk je Používateľom poskytovaná zadarmo. Prevádzkovateľ služby nenesie zodpovednosť za obsah inzerátov, fotografií, údajoch o predávajúcom. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie údajov tretími stranami. Prevádzkovateľ nezodpovedá za prípadné právne a ani iné vady tovaru uvedeného v inzerátoch ani za plnenie príslušnej zmluvnej strany, ktorá je zaviazaná dodať alebo odobrať tovar uvedený v inzercii.

Prevádzkovateľ iba sprostredkováva kontakt medzi stranou ponuky (inzerent) a stranou dopytu (kupujúci)  a nepreberá tak žiadne záruky za kvalitu, pôvod, dodanie, odobranie, zaplatenie alebo upotrebiteľnosť ponúkaných vecí, za kvalitu produktov a pod.

 1. Používateľ plne zodpovedá za obsah vlastných uverejnených ponúk (inzerátov), a to vrátane textu a fotografii. Používateľ je pri pridávaní inzerátu povinný zabezpečiť, aby jeho obsah bol v súlade s právnym poriadkom SR, najmä:
  1. môže inzerovať iba predmety, ktorých predaj je v Slovenskej republike dovolený a ich nadobudnutie bolo v súlade so zákonmi SR a Používateľ k nim má vysporiadané všetky práva (vrátane autorských práv),
  2. je povinný obsah vlastného inzerátu upraviť tak, aby tým nezasahoval do práv iných Používateľov a žiadnym spôsobom neznevažoval ich dobré meno, nepoškodzoval národné, etnické či náboženské cítenie a bol v súlade so Zákonom o štátnom jazyku SR,
  3. nesmie vo vlastnom inzeráte ponúkať iné produkty alebo služby, okrem tých ktoré priamo súvisia s danou ponukou,
  4. nesmie niekoľkokrát uverejniť ten istý inzerát, pokiaľ by pôvodný inzerát bol stále platný,
  5. musí vždy inzerovať konkrétny produkt, nie svoju podnikateľskú činnosť ako celok, okrem prípadov platených reklamných produktov,
 2. Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať inzerát predajcu v prípade, že mu predajca nedokáže preukázať svoju identitu alebo vlastnícky vzťah k inzerovanej veci.
  1. Pre overenie identity slúži platné telefónne číslo, na ktorom je možné predajcu kontaktovať.
  2. Vlastnícky vzťah je možné preukázať napr. zaslaním scan-u dokladu, záručného listu, prípadne iných nadobúdacích dokumentov.
 3. Prevádzkovateľ je oprávnený zmazať inzerát predajcu bez upozornenia aj v prípade, ak jeden používateľ pridáva inzeráty pod viacerými kontami na www.inzerujzdarma.sk
 4. Používateľ sa zaväzuje, že jeho činnosť na stránke www.inzerujzdarma.sk a ním pridávané inzeráty a konanie budú v súlade s Podmienkami inzercie.
 5. Užívateľ nie je oprávnený využívať služby Stránky k akýmkoľvek účelom odporujúcim zákonom alebo týmto Podmienkam. Užívateľ nesmie služby Stránky využívať spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, znemožniť, preťažiť alebo zhoršiť funkciu serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom alebo jeho partnermi alebo rušiť používanie týchto serverov alebo služieb Stránky inými osobami. Užívateľ nesmie akýmkoľvek spôsobom získavať ani sa pokúšať získavať akékoľvek materiály či informácie týkajúce sa služieb Stránky, ktoré nie sú (neboli) verejne sprístupnené alebo poskytnuté prostredníctvom serverov prevádzkovaných Prevádzkovateľom.
 6. V prípade, ak Súkromný inzerent/Firemný inzerent ponúka svoje produkty, tovary a/alebo služby v rámci svojej podnikateľskej činnosti, je povinný inzerovať takéto produkty, tovary a/alebo služby výlučne prostredníctvom svojho firemného konta.
 7. Používateľ sa zaväzuje, že jeho činnosť na stránke www.inzerujzdarma.sk a ním pridávané inzeráty budú v súlade s Podmienkami inzercie.

Používateľom Stránky je zákazáné vytvárať duplicitné inzeráty, duplicitné registrácie, vytvárať imaginárne-fiktívne inzeráty, prípadne inzeráty nabádajúce na účel podvodu kupujúceho. Je zakázané vkladať linky svojich internetových stránok ! Je zakázané upravovať, meniť, zvýrazňovať, akokoľvek inak propagovať fotografie, za účelom zvýhodnenia inzerátu.

Obsah internetových služieb na Stránke je chránený autorským zákonom. Všetky informácie ukladané v databáze systému Stránky, ktorý je spravovaný prevádzkovateľom, sú vlastníctvom prevádzkovateľa. Všetky práva sú vyhradené. Vydanie, vydávanie, kopírovanie, rozširovani alebo iným spôsobom šírenie obsahu týchto služieb bez predchádzajúceho písomného súhlasu Poskytovateľa je zakázané.

 

Vloženie inzerátu

Inzerovanie na tejto stránke je pre každého úplne zadarmo vo všetkých kategóriach. Na stránke www.inzerujzdarma.sk nie je potrebné sa registrovať. Výnimku tvorí doplnková služba topovanie inzerátov. Pred vložením inzerátu si prečítajte Všeobecné zmluvné podmienky, aby ste sa vyhli neuverejneniu poprípade vymazaniu inzerátu kvôli ich porušeniu. Inzerát je možné pridať úplne jednoducho kliknutím na tlačidlo "Vložiť inzerát zdarma", ktoré sa nachádza v pravom hornom rohu. Vo formulári pre vloženie inzerátu vypíšete potrebné údaje. Voľbe kategórie venujte zvýšenú pozornosť, aby bol Váš inzerát publikovaný v správnej kategórií. Ak zvolíte nesprávnu kategóriu Váš inzerát môže byť vymazaný, poprípade užívatelia hľadajúci práve vami inzerovanú vec nenájdu, pretože ju nebudú hľadať v kategórií do ktorej nepatrí.  Ako používateľ súhlasíte s tým, že: poskytnete pravdivé, presné, platné a kompletné informácie o sebe, ktoré si vyžaduje registračný formulár a budete udržiavať a pravidelne dopĺňať tieto informácie, aby boli vždy pravdivé, presné, platné a kompletné. Ak poskytnete nepravdivé, nepresné, nekompletné a neplatné informácie, alebo ak Prevádzkovateľ Stránky nadobudne odôvodnené podozrenie, že vaše informácie sú nepravdivé, nepresné, neplatné alebo nekompletné, má právo pozastaviť alebo obmedziť váš účet a odmietnuť akékoľvek ďalšie využívanie Stránky alebo jej častí.
Pri zadávaní Vašich osobných údajov buďte pozorní a všetky údaje riadne skontrolujte. Zvolte si také heslo, ktoré si budete pamätať.

Vymazanie inzerátu:

Platnosť zverejneného inzerátu je 60 dní. Po tejto dobe sú inzeráty spolu so všetkými údajmy súvisiacimi s inzerátom, ako aj súvisiace fotografie, vymazané. Po vymazaní inzerátu je Používateľ informovaný o tejto skutočnosti a to formou e-mailu pokiaľ bol pri zadávaní inzerátu uvedený. Požívateľ má možnosť vymazať svoj vlastný inzerát aj skôr ako je 60 dní a to bez udania dôvodu. Odstránenie inzerátu Používateľom je možné po kliknutí na odkaz Vymazať, ktorý sa nachádza v prehľade inzerátov Používateľa po prihlásení do svojho konta a zobrazení všetkých inzerátov.

Prevádzkovateľ si uplatňuje právo inzerát editovať, poprípade vymazať inzerát, ktorý nebude spĺňať podmienky stránky www.inzerujzdarma.sk, bude nemravný, poprípade bude porušovať zákony Slovenskej republiky. Toto právo si uplatňuje aj na inzeráty, ktoré boli pridané do nesprávnej kategórie, alebo pôsobia ako reklama iného podnikateľského subjektu.

Úprava inzerátu a používateľských informácií

Inzeráty si používateľ môže upraviť (napríklad úprava ceny a pod.). Pomocou záložky Moje inzeráty o prihlásení sa do do svojho konta si zobrazíte svoje inzeráty a po zobrazení Vaších inzerátov si môžete upraviť inzeráty kliknutím na odkaz Editovať.

Ako používateľ si môžete meniť svoje osobné údaje a prihlasovacie heslo. Pridať, zmeniť, vymazať inzerát, prehľad svojich pridaných inzerátov. Po registrácii vám bude odoslaný na mail aktivačný link.

Ochrana údajov

Za využívanie a spôsob využívania služieb Stránky www.inzerujzdarma.sk Používateľmi nenesie zodpovednosť prevádzkovateľ ani administrátor Stránky a tiež ani za prípadné zneužitie služieb tohto servera Používateľmi alebo tretími osobami. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za zneužitie osobných dát užívateľa uvedených v inzeráte, alebo získaných nelegálnym preniknutím do systému stránok treťou osobou.

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že získané údaje nie sú predávané tretím osobám, ani iným spôsobom sprístupňované tretím osobám. Výnimkou sú údaje, ktoré používateľ inzertného portálu nechá voľne prístupné pre návštevníkov www.inzerujzdarma.sk. Registračné údaje podliehajú ochrane súkromia. Používaním Stránky súhlasíte so zhromažďovaním a používaním týchto informácií, ktoré vkladáte do inzertného portálu. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že údaje o používateľoch uchová a použije v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov. To však neplatí v prípade, ak si kontaktné informácie uvedené v inzeráte vyzbierajú automatizované vyhľadávacie roboty, ako napr. Google, Facebook... Vaše osobné údaje Prevádzkoavteľ nezverejňuje, nesprístupňuje, neposkytuje žiadnym iným subjektom. Databázu osobných údajov chráni pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Prevádzkovateľ môže tretím stranám alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak na základe nich nie je možné nijakým spôsobom identifikovať jednotlivých zákazníkov.

Zakázaná inzercia

Inzerovanie webových stránok firiem pomocou www odkazov je zakázané. V prípade, že máte záujem Vašu firmu zviditeľniť kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára.

Platnosť inzerátu

Platnosť inzerátu je 2 mesiace (60 dní) od pridania inzerátu.
TOPovaním sa platnosť inzerátu nepredlžuje. Po uplynutí tejto doby bude inzerát automaticky vymazaný.

Prevádzkovateľ Stránky si vyhradzuje právo a Používateľ používaním Stránky prijatim týchto podmienok súhlasi s tým, že prevádkovateľ môže informovať užívateľa prostredníctvom e-mailu o novinkách, ponukách a rozných úpravach, ktoré sa týkajú stránky www.inzerujzdarma.sk a súvisiacich stránok (serverov). Užívateľ súhlasí s prípadným anonýmnym využitím štatistických údajov.

Začiatok platnosti týchto podmienok je deň ich uverejnenia. Prevádzkovateľ serveru www.inzerujzdarma.sk si vyhradzuje právo na zmenu podmienok.